Підвищення професійного розвитку персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Персонал у сучасних умовах повинен бути високоосвіченим, володіти високою загальною культурою, стратегічним мисленням й ерудицією у відповідності до сучасних вимог суспільства.

Професійний розвиток – це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній, повсякденній діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов’язків нових посад продиктованих вимогам часу. Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних підприємств виділяють для цієї цілі    10 %  фонду   заробітної   плати.
Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема у сфері публічного управління та адміністрування, у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги,  у  тому  числі   за   кордоном, за рахунок коштів державного та інших бюджетів.
Навчання персоналу дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах організації – підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини – підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації своїх здібностей та професійного росту державних службовців та інших працівників.
Професійний розвиток – це безперервний комплексний процес, який включає: професійне навчання, розвиток кар’єри та підвищення кваліфікації. Реалізація концепції розвитку персоналу передбачає створення гнучкої, конкретної системи професійного навчання, зорієнтованої на вирішення стратегічних завдань організації. Освіта і навчання виконують об’єднуючу роль в досягненні цілей. Невипадково управління професійним розвитком посідає значне місце в роботі лінійних керівників, оскільки вони добре знають рівень знань, здібностей, умінь своїх підлеглих, що в свою чергу надає можливості в досягненні нових цілей.
Система підготовки персоналу повинна враховувати як інтереси установи у швидкому заповненні вакантних місць, економію витрат, пов’язаних з підготовкою працівників так і інтереси працівників – одержати повноцінну   професійну   підготовку.
Державні службовці Державного архіву області в межах своєї компетентності пройшли навчання на короткострокових програмах підвищення кваліфікації в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, де отримали сертифікати про підвищення кваліфікації за спеціальною професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців категорії посад «В» місцевих органів державної влади, запобігання та виявлення корупції в органах влади, систему електронного декларування: подання та заповнення електронних декларацій, а також на онлайн платформах Googlе, порталу Дія, цифрова освіта, усі державні службовці отримали електронні сертифікати «Цифрова грамотність державних службовців на базі інструментів Googlе», оскільки питання діджиталізації, наближення електронних послуг до людей, є основною умовою розвитку нашої держави в цілому, в частині інтеграції в європейську спільноту.