Відділ бухгалтерського обліку

 

Козак Оксана Федорівна

Козак Оксана Федорівна

Начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

Чорний Сергій Анатолійович

Чорний Сергій Анатолійович

Провідний інженер відділу бухгалтерського обліку

Гривінська Галина Михайлівна

Гривінська Галина Михайлівна

Науковий співробітник

Основними завданнями відділу є:

ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi
держархіву області та складення звітності;

вiдображення у документах достовiрної та у повному обсязi iнформацiї
про господарськi операцiї i результати дiяльностi, необхiдної для оперативного
управлiння бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фiнансовими i
матерiальними (нематерiальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацiю таких зобов'язань, здiйснення платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань, достовiрного та у повному обсязi вiдображення операцiй у бухгалтерському облiку та звітності;

          забезпечення контролю за наявнiстю i рухом майна, використанням фiнансових i матерiальних (нематерiальних) ресурсiв вiдповiдно до затверджених нормативiв i кошторисiв.

        Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

          складає на пiдставi даних бухгалтерського облiку фiнансову та бюджетну звiтнiсть, а також державну статистичну, зведену та iншу звiтнiсть (декларацiї) в порядку, встановленому законодавством;

         своєчасно подає звiтнiсть;

         своєчасно та у повному обсязi перераховує податки i збори
(обов'язковi платежi) до вiдповiдних бюджетiв;

         забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актiв щодо:

використання      фiнансових,           матерiальних     (нематерiальних) та інформацiйних ресурсiв пiд час прийняття та оформлення документiв щодо проведення господарських операцiй;

iнвентаризацiї необоротних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,
грошових коштiв, документiв, розрахункiв та iнших статей балансу;

забезпечує:

         дотримання порядку проведення розрахункiв за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетнi кошти;

         достовiрнiсть та правильнiсть оформлення iнформацiї, включеної до реєстрiв бюджетних зобов'язань та бюджетних фiнансових зобов'язань;

         повноту та достовiрнiсть даних пiдтвердних документiв, якi формуються та подаються в процесi казначейського обслуговування;

         розробляє та забезпечує здiйснення заходiв щодо дотримання та пiдвищення рiвня фiнансово-бюджетної дисциплiни його працiвникiв;

здiйснює заходи щодо усунення порушень i недолiкiв, виявлених пiд час контрольних заходiв, проведених державними органами та пiдроздiлами держархіву, що уповноваженi здiйснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

складання і погодження з директором держархіву проектів кошторисів загального і спеціального фондів бюджету, помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду бюджету та інших планових документів та розрахунків до них.