Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

 

Горошко Анжела Василівна

Горошко Анжела Василівна

Начальник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Гапишин Віталій Олегович

Гапишин Віталій Олегович

Заступник начальника відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Янишин Наталія Дмитрівна

Янишин Наталія Дмитрівна

Науковий співробітник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Вількович Інна Ігорівна

Вількович Інна Ігорівна

Головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Гривінська Галина Михайлівна

Гривінська Галина Михайлівна

Науковий співробітник відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Основою роботи архівних установ є зберігання документів. Без виконання даної функції неможливими є вдале їх використання та й загалом збереження всієї культурної спадщини для майбутніх поколінь.

Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО) зберігає документи з історії західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої (1752-1772), Австрійської (з 1867 року - Австро-Угорської) імперії (1772-1918) та Польщі (ІІ Речі Посполитої, 1919-1939), а також Станіславської (Івано-Франківської) області після об'єднання Західної України з УРСР (1939-1991) і в складі незалежної України (1991-2009).

Всі документи архіву поділено на дві групи: фонди періоду до 1939 року і після 1939 року. Крім документів на паперовій основі зберігаються також фоно- та фотодокументи.

Слід зауважити, що важливість збереження документів усвідомлювали ще за часів Київської Русі, сховища документів існували також в Галицько-Волинській державі, Великому Князівстві Литовському, в часи козацької доби. В ХІХ столітті були зроблені перші спроби впорядкування архівів та наукового їх осмислення. На початку ХХ століття в суспільстві з'явилося усвідомлення нового призначення архівів не лише як сховищ документів,
а й як скарбниці безцінної інформації про минуле.

Центральні архівні установи  в часи Австрії (Австро-Угорщини) та Польщі існували в Галичині лише у Львові. На території Станіславського воєводства документи зберігались в місцях їх створення: в організаціях, підприємствах тощо. Архівне будівництво в Станіславській (а з 1962 року – Івано-Франківській) області розпочалося з початком роботи у листопаді 1939 р. Архівного відділу УНКВС у Станіславській області та створення архіву у грудні 1939 року.

Робота відділу здійснюється на основі Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та "Програми розвитку архівної справи в області на 2006-2010 роки", затвердженої розпорядженням Голови облдержадміністрації від 10 березня 2006 року.

З 2006 року працівниками відділу проводиться робота з масового прийому документів: за 2006-2009 рр. до Держархіву області на зберігання надійшло біля 171 тисячі  од. зб. Відділ також забезпечує оптимальні умови для збереження документів, дотримання режимів- світлового, температурно-вологісного, санітарно-технічного, протипожежного, охоронного, слідкує за засобами зберігання (так, було придбано 3700 картонних коробок, в яких справи розміщуються вертикально, що значно полегшує видавання документів зі сховищ і сприяє їх збереженню у доброму фізичному стані); забезпечує цілісність документальних комплексів, запобігає втратам документів.

До функцій відділу входить також розміщення фондів у сховищах, топографування, видавання документів зі сховищ для користування (у 2009 р. було, наприклад, видано біля 35 тисяч справ), для виконання планових робіт з документами; для створення страхового фонду та фонду користування, для реставраційних робіт; повернення документів до сховища; контроль за рухом, наявністю і станом виданих документів; переміщення та транспортування документів; перевіряння наявності та стану документів; розшук відсутніх документів.

З метою забезпечення зберігання документів в 1999-2002 роках було проведено суцільне перевіряння наявності документів дорадянського і радянського періодів, внаслідок якого було виявлено документи, що потребували реставрації. Основний тягар цієї величезної за обсягом роботи ліг на плечі працівників відділу, але до неї також були залучені практично всі працівники архіву.

Одним з не менш важливих напрямків роботи по забезпеченню зберігання є робота з виявлення особливо цінних документів.

Важливим та особливо актуальним на сьогодні завданням архівістів, поряд зі зберіганням документів, є створення страхового фонду. З даною метою в архіві ще в 1977 році було придбано апарат для мікрофільмування АКМ-22. У цій сфері Держархів області співпрацював з Генеалогічним Товариством ЮТА (США) та Американським Меморіальним музеєм Холокосту (США).

Насамкінець хотілося б зазначити, що у сучасному суспільстві вимоги до архівів невпинно зростають. Сотнями щодня видаються документи зі сховищ для виконання запитів громадян, для роботи в читальному залі. А це означає, що для забезпечення збереження документів необхідно використовувати все більше ресурсів – людських і матеріальних. Саме тому на часі є створення електронних баз даних, каталогів, проведення роботи з оцифровування документів, цифрові копії яких видавалися б, наприклад, для користування дослідникам та ін. Виконання даного комплексу завдань поряд з іншими напрямками роботи стане вагомим внеском у справу збереження історії для майбутніх поколінь.

Основними завданнями відділу у сфері обліку є:
   – здійснення державної реєстрації та обліку документів Національного архівного фонду (НАФ) незалежно від місця зберігання та форм власності на них, у тому числі особливо цінних документів та унікальних документальних пам'яток, їх страхового фонду та фонду користування;
   – організація робіт із обліку документів, створення науково-довідкового апарату до них, описання й каталогізації документів, вдосконалення та перероблення описів;
   – підготовка довідково-інформаційних видань про склад і зміст документів НАФ (путівників, покажчиків, оглядів, каталогів);
   – організація робіт зі створення інформаційно-пошукових систем до документів архіву, баз даних.

На даний час відділом проводиться робота з каталогізації документів, вдосконалення описів колишнього партархіву та фондів радянського періоду, укладання історичних довідок. Ці напрямки роботи виконує провідний науковий співробітник відділу Гілевська Марта Володимирівна.

Завершена робота із наповнення пофондового каталогу ДАІФО, над яким працювали В.Ю.Фецинець, М.В.Гілевська.

Співукладачами путівника по фондах ДАІФО періоду до 1939 р., який вийшов друком у 2008 р., були працівники відділу О.М.Човганюк, В.Д.Гнатів, Н.В.Калюжна.